1

بابه‌ت: ته واو كه رى ميعراج نامه:10

ته واو كه رى ميعراج نامه:10
ده يه م :
باداشتى ئه و عالم و زانايانه ى كه له رى لاده ده ن و له كرده وه كانيان زانست راجاو ناكه ن
باش خائينان جه ند كه س به ده ر كه وت---------- ده منى وه ستاينه له دركى مزكه فت
فه قيرو زه ليل لا له زمانى------------ بر به دونيا يه ئاهؤ فيغانى
ماندى و قور به سه ر ددانى شاشه--------- ده وى به ش وه كى كه رتى كه لا شه
ليوو زمانى مار بيوه ى دا يه------------ به ناهم به تؤ ره بى خودايه
جبرائيل ده يكؤ ئائه م بياوانه------------ هه موو خوته باى ئاخير زه مانه
واعيزن ئه ممادارى بى به رن -------- له خير دوورو نيزيكى شه رن
شه وى ميعراجى بى غه لل و غه شه
             ميوان(محه مه د)ئه ستيره ى كه شه

هه تا ده مرم موسلمانم____هه لكرى ريبازى قورئانم

                              (لا  تنس ذكر  الله)   

                        (اللهم قيني عذابك------يوم تبعث عبادك)

     (هه تا كه نجى مه ستى---هه تا بيرى سستى---ئه ى كه ى خوا ئه به رستى؟)

                      (((واما  بنعمت  ربك  فحدث)))