1

بابه‌ت: ته واو كه رى ميعراج نامه:6

ته واو كه رى ميعراج نامه:6
باداشتى ئه وكه سانه ى غه يبه تى خه لكى ده كه ن
راسته رى جاده بر زبل و زال بوو---------- بيس و بؤكه نى بر درك و دال بوو
هه نده ك به بيان ريكا ده شيلى------------- هه نده ك به ده ستى هه نده ك به بيلى
جه ند كه س جيلكه دار دينى به بشتى---------به رتى ده كاتن وردو درشتى
ده يكؤ جبرائيل ئه و زه لامانه  ----------- بؤجى بيس ده كه ن ئه ورى يه جوانه؟
ده يكؤ ئه وانه له ريكاى موسلمان-------- كؤده بن ده كه ن غه يبه تى خزمان
شه وى ئيشيان كريان و شينه------------ ده وو زاريان هه موو برينه
ئه كه ر ببينى خواردنى وانه----------- بيزى  لى ده كه ى كؤشتى ئينسانه
شه وى ميعراجى بى غه لل و غه شه
             ميوان(محه مه د)ئه ستيره ى كه شه

هه تا ده مرم موسلمانم____هه لكرى ريبازى قورئانم

                              (لا  تنس ذكر  الله)   

                        (اللهم قيني عذابك------يوم تبعث عبادك)

     (هه تا كه نجى مه ستى---هه تا بيرى سستى---ئه ى كه ى خوا ئه به رستى؟)

                      (((واما  بنعمت  ربك  فحدث)))