1

بابه‌ت: ته واو كه رى ميعراج نامه:2

ته واو كه رى ميعراج نامه:2
دووه م:-
باش ئه و جينه ...جى دى....
له غازى ره ت بون بؤنى كول ده هات--------- شه ووى رؤناك بوو وه ك رؤز هه لات
فه رمووى (جبرائيل)ئه وه بؤنى جييه.؟-------- بؤنى وه ها خؤش له عه ردى نيه
ده يكؤ يا(نبى) ئه وه عه ترو بؤنه----------بؤنى سه رشؤرى كيزى فيرعونه
به خؤ به ميردى له كه ل مندالان--------له رى ديندارى هه موويان سوتان
فيرعون ده يكؤ سوجده م لؤ ببه ن---------به لأش به ئاكر خؤتان توش مه كه ن
ده يانكؤت عه بدى جيكات بيشاوه--------- بؤ سوجده بردن خه يالت خاوه
جونكه له سه رعه ق مردن به ئه زيه ت-------روحيان شاده ئيستا به جه نه ت
                   شه وى ميعراجى بى غه لل و غه شه
             ميوان(محه مه د)ئه ستيره ى كه شه

هه تا ده مرم موسلمانم____هه لكرى ريبازى قورئانم

                              (لا  تنس ذكر  الله)   

                        (اللهم قيني عذابك------يوم تبعث عبادك)

     (هه تا كه نجى مه ستى---هه تا بيرى سستى---ئه ى كه ى خوا ئه به رستى؟)

                      (((واما  بنعمت  ربك  فحدث)))