1

بابه‌ت: هاوكارى تكايه به راستى بيويستم بيتانه

سلاو هاورئ يان بيويستم به يارمه تيتانه
من مؤبايله كه م لblackberryيه باسؤردمله سه ر دانابوو كه جى ئيستا له بيرم جوه
كه ده مه وئ بيكه مه وه وانوسراوه enter"blackberry"to continue
هيوادارم هاوكاريم بكه ن