1

بابه‌ت: ته واوكه رى ميعراج نامه:11

ته واوكه رى ميعراج نامه:11
يازده م:
باداشتى ئه و كه سانه ى كه دزى ده كه ن
هه ندى كه س ده هات هه موو سه ر كؤته--------- ده ستيان كو تمز وه كى بزوته
جه ركيان ده ردى له ده و به كازى---------- هه ر ده بؤرينى وه كى به رازى
ده يكؤ ئه وانه هه موويان دزن---------- بؤيه مل كه ج و جا و شؤر و كزن
وه ختى كه ده مرن له كوندو شارى------ دونيا برده كا بؤنى مردارى
فرجكى خؤت كرت به لوقمه ى حه رام------- ده بى لى ى بكه ين تؤله و ئينتقامى
ده كو داوه شى ى زه لامى كه وره ----------- به سندانى بى ئه و لوقمه جه وره
شه وى ميعراجى بى غه لل و غه شه
ميوان(محمد) ئه ستيره ى كه شه

هه تا ده مرم موسلمانم____هه لكرى ريبازى قورئانم

                              (لا  تنس ذكر  الله)   

                        (اللهم قيني عذابك------يوم تبعث عبادك)

     (هه تا كه نجى مه ستى---هه تا بيرى سستى---ئه ى كه ى خوا ئه به رستى؟)

                      (((واما  بنعمت  ربك  فحدث)))