1

بابه‌ت: ته واو كه رى ميعراج نامه:9

ته واو كه رى ميعراج نامه:9
نؤيه م:
باداشتى ئه و كه سانه ى كه خيانه ت له ئه مانه ت ده كه ن
وه ختى كه ره ت بوون له ريبا خؤران---------جه ند زه لامى دى هه ر وه كى كوران
باره داريان بيش خؤ داناوه---------- ده ستيان له ئه زنؤ واقيان وور مابوو
وه كى هيستر ئه م باره داره --------- ده بى هه لكرن حوكم و قه راره
دار له سه ر دارى بار كران ده كا--------- ئيشى وه ها قؤر هه ر نه زان ده كا
ده يكؤ جبرائيل ئه و سينفه كي يه---------- ئيشيان وه ها بى رى و جى يه
ده يكؤ به زاهير ئه مين ديار بوون----------- له دنيا ئه مما وه ك كوركى هار بوون
لؤيان ده يانبرد مالى ئه مانه ت----------- هه لكرى لاى بى ده يكرد خيانه ت
ئه وه ى بن به رى هاته سه ر به رى-------- هه ردوو رووى ره ش رؤزى مه حشه رى
خائينى ميلله ت ئه كه ر زؤر و كه م--------له سه روو ده يبه ن له بؤ جه هه ننه م
شه وى ميعراجى بى غه لل و غه شه
             ميوان(محه مه د)ئه ستيره ى كه شه

هه تا ده مرم موسلمانم____هه لكرى ريبازى قورئانم

                              (لا  تنس ذكر  الله)   

                        (اللهم قيني عذابك------يوم تبعث عبادك)

     (هه تا كه نجى مه ستى---هه تا بيرى سستى---ئه ى كه ى خوا ئه به رستى؟)

                      (((واما  بنعمت  ربك  فحدث)))