1

بابه‌ت: ته واو كه رى ميعراج نامه:8

ته واو كه رى ميعراج نامه:8
باداشتى (سوو-ريبا)خؤره كان
له بن زوركه كى هه ربه بى خواسى---------- هه ندى كه س ده هات نه يبو و كراسى
ورده به رد ده خؤن له باتى نانى--------------ده منى نه هاته سالى كرانى
ده يكؤ جبرائيل ئه وزه لامانه -------------- بؤ جى بيم نالى له م حاله دا نه؟
ده يكؤ باريان كه ليك كرانه--------------- له دونيا مه علو ئه هلى ريبانه
هه تا قيامه ت ده رناجن له غه م ----------- دينارى ده ده مانكى به درهه م
قازنجى هار بؤ مايه ى لى ده خوارد---------- ده ستيان كورت بوو حالييان به رباد
شه وى ميعراجى بى غه لل و غه شه
             ميوان(محه مه د)ئه ستيره ى كه شه

هه تا ده مرم موسلمانم____هه لكرى ريبازى قورئانم

                              (لا  تنس ذكر  الله)   

                        (اللهم قيني عذابك------يوم تبعث عبادك)

     (هه تا كه نجى مه ستى---هه تا بيرى سستى---ئه ى كه ى خوا ئه به رستى؟)

                      (((واما  بنعمت  ربك  فحدث)))