1

بابه‌ت: ته واو كه رى ميعراج نامه:4

ته واو كه رى ميعراج نامه:4
جواره م:
جؤنيه تى كوزه رانى زه كات نه ده ران
له ريكا ديتى جه ند ته خت و كورسى--------------- زه لامى له سه ر هه روه كى هه رسى
جاو شؤر و مل كه ج هه موو مال و ويران----------له خؤيان ده ده ن دايم به به ردان
جلكه كه ى به ريان بينه و به رؤ بوو------------- ده كريان به ده نك هه ر بابه رؤ بوو
فه رمووى جبرائيل ئه وزه لامانه ------------- بيم نالى ى بؤجى له م حاله دانه
ده لى به خيل بوون نه فسيان ده نى---------- بؤيه لييان دى بؤنى بؤكه نى
هه تا قيامه ت نايان بيت نه جات------------ جه ماعه تيكى مانيعى زه كات
                       شه وى ميعراجى بى غه لل و غه شه
             ميوان(محه مه د)ئه ستيره ى كه شه

هه تا ده مرم موسلمانم____هه لكرى ريبازى قورئانم

                              (لا  تنس ذكر  الله)   

                        (اللهم قيني عذابك------يوم تبعث عبادك)

     (هه تا كه نجى مه ستى---هه تا بيرى سستى---ئه ى كه ى خوا ئه به رستى؟)

                      (((واما  بنعمت  ربك  فحدث)))