1

بابه‌ت: هه ر ياريه ك و به رنامه يه كي به رهه مه كاني ئه بل ت ده ويت داواي بكه...وه هه ر برسياريكت هه يه بيكه

هه ر ياريه ك و به رنامه يه كي به رهه مه كاني ئه بل ت ده ويت داواي بكه.


وه هه ر برسياريكت هه يه بيكه


bc  bc  bc  bc  bc  bc  bc  bc  bc  bc  bc  bc  bc  bc  bc

2

وه‌ڵام: هه ر ياريه ك و به رنامه يه كي به رهه مه كاني ئه بل ت ده ويت داواي بكه...وه هه ر برسياريكت هه يه بيكه

براي  ريزم زور سوباست ده كه م اكه ر يارمه تيم بده ي من appl idي م ده ويت بو ئايفون وتا apps tore ناويكم ده ويت ئه كه ر يارمه تيم بده ي سوباست ده كه م برا