1

بابه‌ت: تكايه ئه م وينه يه ته نها بو ئه وكه سانه يه كه ته مه نيان سه ره وه ى 25ساله

ئيمه به ربرس نين له هه ركاردانه وه يه كى ده رونى تكايه له سه روى 25سالى با سه يرى ئه م وينه يه بكات
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
ئاكه داربه
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.1
.

.
...
.
.
.

.
.
.
.
.

.2.
.
.
.
.
..

..
.
.
.
.
...
3http://i1190.photobucket.com/albums/z450/soran21/c05e8342331.jpg

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv:

2

وه‌ڵام: تكايه ئه م وينه يه ته نها بو ئه وكه سانه يه كه ته مه نيان سه ره وه ى 25ساله

ههههههههههههههههه

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv:

3

وه‌ڵام: تكايه ئه م وينه يه ته نها بو ئه وكه سانه يه كه ته مه نيان سه ره وه ى 25ساله

hhhhhhhhhhhhhhhhhhh     dast  xosh  kak  soran

داییه‌ گیان خۆشمده‌وێیت

4

وه‌ڵام: تكايه ئه م وينه يه ته نها بو ئه وكه سانه يه كه ته مه نيان سه ره وه ى 25ساله

سوباس سوباس

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv:

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<img src="http://xeyal.net/forum/img/smilies/ab.gif" width="15" height="15" alt="ab" />', to be a valid callback in /home/xeyal/public_html/forum/include/parser.php on line 888

5

وه‌ڵام: تكايه ئه م وينه يه ته نها بو ئه وكه سانه يه كه ته مه نيان سه ره وه ى 25ساله

hhh[s][/s]:)hhhhhhhhhhhhh[size=24][/size]

6

وه‌ڵام: تكايه ئه م وينه يه ته نها بو ئه وكه سانه يه كه ته مه نيان سه ره وه ى 25ساله

سوباس بو به يامه كه ت

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv:

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<img src="http://xeyal.net/forum/img/smilies/ab.gif" width="15" height="15" alt="ab" />', to be a valid callback in /home/xeyal/public_html/forum/include/parser.php on line 888

7

وه‌ڵام: تكايه ئه م وينه يه ته نها بو ئه وكه سانه يه كه ته مه نيان سه ره وه ى 25ساله

No funny. :)

turn your face towards the sun and all shadows will fall behind you

https://www.facebook.com/Yebwn

[size=16]ببورن هاوریان لەبەر خوێندن ناتوانم زۆربێمە مەکۆ [/size]

8

وه‌ڵام: تكايه ئه م وينه يه ته نها بو ئه وكه سانه يه كه ته مه نيان سه ره وه ى 25ساله

ماناى ئه وه يه  ترسناك نيه؟

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv:

9

وه‌ڵام: تكايه ئه م وينه يه ته نها بو ئه وكه سانه يه كه ته مه نيان سه ره وه ى 25ساله

dest xosh min zoor trsam t

10

وه‌ڵام: تكايه ئه م وينه يه ته نها بو ئه وكه سانه يه كه ته مه نيان سه ره وه ى 25ساله

ههههههههههههههههههههههههه

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv:

11

وه‌ڵام: تكايه ئه م وينه يه ته نها بو ئه وكه سانه يه كه ته مه نيان سه ره وه ى 25ساله

دەست خۆش كورە خەریك بووراكەم ههههههههه

12

وه‌ڵام: تكايه ئه م وينه يه ته نها بو ئه وكه سانه يه كه ته مه نيان سه ره وه ى 25ساله

هاهاهاهاهاهاهاهاهاهااههها من خوم زور ترسنوكم

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv:

13

وه‌ڵام: تكايه ئه م وينه يه ته نها بو ئه وكه سانه يه كه ته مه نيان سه ره وه ى 25ساله

:rofl:دةشتخۆش

14

وه‌ڵام: تكايه ئه م وينه يه ته نها بو ئه وكه سانه يه كه ته مه نيان سه ره وه ى 25ساله

سوباس

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv:

15

وه‌ڵام: تكايه ئه م وينه يه ته نها بو ئه وكه سانه يه كه ته مه نيان سه ره وه ى 25ساله

بة يةك جاو سةيرم دةكرد لةترسان هوهوهوهوهوهوهوهوهوههةهةهةهةهةههيهيهيهيهيهي