16

وه‌ڵام: vidyoyaki zor trsnak +18

ده ست خۆش

كه سيرته كه م وامه زانه حه زم ليته
250 م ون كردوه و شكم ليته

17

وه‌ڵام: vidyoyaki zor trsnak +18

ده ست خۆش

كه سيرته كه م وامه زانه حه زم ليته
250 م ون كردوه و شكم ليته

18

وه‌ڵام: vidyoyaki zor trsnak +18

hhhhhhhhhhhh har ro7m chw awa che bw !?