3 واسته نيه

نووسه‌ر باكور

4 نوكته ت ئه وئ يا فاريزه ؟

نووسه‌ر باكور

5 وه رن هه راجه

نووسه‌ر باكور

7 سه يريكى بكه

نووسه‌ر باكور

10 وته ى به نرخ

نووسه‌ر باكور

11 بؤق يارى مؤبايل ده كات

نووسه‌ر باكور

12 جوان سه يرى ئه مه بكه

نووسه‌ر باكور

13 ته له فون بؤ بؤليس مه كه

نووسه‌ر باكور

14 بيشبركئ ى بازهه لان

نووسه‌ر باكور

18 كاميان جياوازه ؟؟؟؟؟؟؟؟

نووسه‌ر باكور

19 ئيتر حئ ل به كار مه هينه

نووسه‌ر باكور

20 يارى نيوان ئه ندامان

نووسه‌ر باكور

21 له كام ريكايه وه بروات ؟

نووسه‌ر باكور

22 هه ولير به ره و يارى كؤتاى

نووسه‌ر باكور

23 جه ن برسيارو وه لامئ

نووسه‌ر باكور

25 ئه م فه نه ئاسانه فيربه :

نووسه‌ر باكور

27 بؤ كوران

نووسه‌ر باكور

28 جه ن برسياريكى بزاركه ر

نووسه‌ر باكور

29 كه سايه تى خؤت بلئ

نووسه‌ر باكور