61 مەكۆی ئەوین

نووسه‌ر Mstafa King

70 تابلۆی ئەوین

نووسه‌ر tabloyawin

71 ئیلاهى.......

نووسه‌ر shazada M.aziz

72 دانى بياده نيم كه هه له م

نووسه‌ر yaldayildz

74 لى خؤش بوون:

نووسه‌ر ari-kurd

75 قسه نه كردن و دل شكان

نووسه‌ر ari-kurd

77 يارمةتي

نووسه‌ر محمدسديق

78 ته واوكه رى ميعراج نامه:11

نووسه‌ر ari-kurd

82 ته واو كه رى ميعراج نامه:9

نووسه‌ر ari-kurd

83 ته واو كه رى ميعراج نامه:8

نووسه‌ر ari-kurd

84 ته واو كه رى ميعراج نامه:7

نووسه‌ر ari-kurd

85 ته واو كه رى ميعراج نامه:6

نووسه‌ر ari-kurd

86 ته واو كه رى ميعراج نامه:5

نووسه‌ر ari-kurd

87 ته واو كه رى ميعراج نامه:4

نووسه‌ر ari-kurd

88 ته واو كه رى ميعراج نامه:3

نووسه‌ر ari-kurd

89 ته واو كه رى ميعراج نامه:2

نووسه‌ر ari-kurd

90 ته واو كه رى ميعراج نامه:1

نووسه‌ر ari-kurd